Všeobecné obchodní podmínky

DIGEN s.r.o.
se sídlem Toužímská 767, Letňany, 199 00 Praha 9

IČ: 06144136
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276878.

Adresa provozovny:
Business Park Letňany
Toužimská 767 / Hala B3
199 00 Praha 18 – Letňany

Bankovní spojení:
Telefon: +420 724 501 004
E-mail: info@digen.cz

Článek I. Úvodní ustanovení

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti DIGEN s.r.o., se sídlem Toužímská 767, Letňany, 199 00 Praha 9, IČ: 06144136, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276878 (dále jen „společnost DIGEN“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiného smluvního typu (dále jen „smlouva“), kdy jednou smluvní stranou je společnost DIGEN a druhou smluvní stranou je jiná fyzická osoba (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu společností DIGEN umístěného na internetové adrese www.digen.cz (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím webového rozhraní e-shopu.

b) Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Zákazník uzavřením smlouvy potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s ujednáními, která jsou ve VOP obsažena, souhlasí.

c) Na právnické osoby nebo na osoby, které jednají při objednávání zboží nebo služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání se tyto VOP nevztahují.

d) Smluvní strany si mohou ve smlouvě sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná smluvní ujednání mají přednost před ustanoveními VOP.

e) Společnost DIGEN si vyhrazuje právo znění VOP měnit a doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP tím nejsou dotčena.

Článek II. Doručování

a) Zákazník souhlasí s doručováním korespondence na e-mailovou adresu zákazníka.

b) Dalšími způsoby doručovaní jsou osobní předání a doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Článek III. Účet registrovaného uživatele

a) Společnost DIGEN zákazníkovi nabízí možnost vytvořit si vlastní uživatelský účet, a to na základě registrace na webových stránkách e-shopu (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může prostřednictvím svého uživatelského účtu vytvářet objednávku.

b) Zákazník si při registraci zvolí uživatelské jméno a heslo. Zákazník se zavazuje, že tyto údaje nesdělí třetí osobě, ani jí neumožní uživatelský účet využívat.

c) Zákazník při registraci uvede údaje, které jsou správné a pravdivé. V případě změny těchto údajů se zákazník zavazuje informovat společnost DIGEN o těchto změnách.

d) Zákazníkovi může být v souvislosti s poruchou počítačového systému a s údržbou počítačového systému omezen přístup k jeho uživatelskému účtu.

e) Zákazník může vytvářet objednávku též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Článek IV. Proces uzavření smlouvy

a) Zboží a služby inzerované na webové adrese e-shopu mají pouze informativní charakter a společnost DIGEN nemá ohledně tohoto zboží či služeb povinnost uzavřít smlouvu. Samotná inzerce zboží a služeb na internetové adrese e-shopu se tedy nepovažuje za závazný návrh na uzavření smlouvy.

b) Informace o zboží a poskytovaných službách, včetně cen za jednotlivé zboží a poskytované služby jsou uvedeny na webové stránce e-shopu.

c) Zákazník má možnost vytvořit objednávku prostřednictvím objednávkového formulářem, který je umístěn na webové stránce e-shopu. V průběhu objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o objednávaném zboží nebo o objednávané službě, informace o ceně objednávaného zboží nebo objednávané služby, o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží nebo objednávané služby a o způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží nebo objednávané služby.

d) Zákazníkovi je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat objednávku a změnit údaje o objednávaném zboží nebo o objednávaných službách.

e) Zákazník objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

f) Společnost DIGEN neprodleně po obdržení objednávky potvrdí zákazníkovi obdržení objednávky, a to na e-mailovou adresu uvedenou v zákazníkově uživatelském účtu nebo na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Toto potvrzení není akceptací a není jím uzavřena smlouva.

g) Společnost DIGEN si vyhrazuje právo požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.

h) Smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky ze strany společnosti DIGEN na e-mailovou adresu zákazníka.

i) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

j) Dle ustanovení zákona o elektronické evidenci tržeb vystaví společnost DIGEN zákazníkovi účtenku a zaeviduje přijatou tržbu online.

k) Vlastnictví ke zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny zboží.

Článek V. Cena zboží a poskytovaných služeb

a) Ceny uváděné na webové stránce e-shopu jsou uváděny včetně všech daní a poplatků. Ceny uváděné na webové stránce e-shopu jsou uváděny v korunách českých.

b) Ceny uváděné na webové stránce e-shopu platí po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce e-shopu.

c) Informace o nákladech spojených s dodáním zboží je uvedeno na webové stránce e-shopu.

d) Zákazník je povinen cenu za zboží nebo za službu před odesláním zboží nebo před poskytnutím služby.

e) Zákazník je umožněno cenu zboží, cenu poskytovaných služeb a nákladů spojených s dodáním zboží nebo služeb uhradit:

  • v hotovosti na provozovně společnosti DIGEn
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet společnosti DIGEN
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
  • bezhotovostně platební kartou

f) Zákazník uhradí společnosti DIGEN současně s cenou zboží nebo služby také náklady spojené s dodáním zboží. Cenou zboží nebo služby se tedy rozumí cena zboží nebo služby společně s náklady za dodání zboží.

g) Společnost DIGEN nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu.

h) Splatnost ceny v případě platby v hotovosti nastává okamžikem převzetí zboží nebo objednání poskytování služby. V případě bezhotovostní platby je cena zboží nebo služby splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy.

i) Společnost DIGEN je plátcem daně z přidané hodnoty.

j) Společnost DIGEN vystaví zákazníkovi v souvislosti s platbou za objednané zboží nebo za objednané poskytnutí služeb fakturu-daňový doklad. Fakturu-daňový doklad společnost DIGEN zašle zákazníkovi na e-mailovou adresu zákazníka.

Článek VI. Přeprava a dodání

a) Je-li způsob dopravy smluven dle zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady za tento způsob dopravy.

b) Zákazník je povinen převzít zboží na místě, které určil v objednávce.

c) Zavinil-li zákazník nutnost zboží doručovat opakovaně, nese náklady spojené s opakovaným doručením zboží.

d) Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Shledá-li zákazník, že obaly byly porušeny, oznámí toto porušení neprodleně přepravci. Shledá-li zákazník, že obaly byly porušeny, není povinen zboží převzít.

Článek VII. Odstoupení od smlouvy

a) Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.

b) Odstoupení od smlouvy zákazníkem musí být společnosti DIGEN odesláno ve lhůtě uvedené v písm. a) tohoto článku.

c) Společnost DIGEN poskytuje zákazníkovi pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který je umístěn na internetové adrese e-shopu. Přijetí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy společnost DIGEN bez odkladu potvrdí zasláním potvrzení o přijetí na e-mailovou adresu zákazníka.

d) V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá společnosti DIGEN, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti DIGEN obdržel.

e) Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží. Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, nese zákazník náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

f) V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, společnost DIGEN vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Společnost DIGEN vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

g) Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost DIGEN nabízí, vrátí společnost DIGEN zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

h) Společnost DIGEN není povinna vrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti DIGEN odeslal.

i) Zákazník odpovídá společnosti DIGEN za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

j) Pokud je předmětem smlouvy poskytování služeb a společnost DIGEN s plněním na základě výslovné žádosti zákazníka začne před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zákazník společnosti DIGEN poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté od okamžiku odstoupení od smlouvy.

k) Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

l) Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.

m) Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze a od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

Článek VIII. Uplatnění práva z vadného plnění - reklamace

a) Společnost DIGEN odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady.

b) Společnost DIGEN odpovídá zákazníkovi zejména za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. Není-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které společnost DIGEN inzerovala, nebo které jsou obvyklé vzhledem k povaze zboží.

c) Společnost DIGEN odpovídá zákazníkovi zejména za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost DIGEN uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

d) Společnost DIGEN odpovídá zákazníkovi zejména za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

e) Společnost DIGEN odpovídá zákazníkovi zejména za to, že v době, kdy zákazník zboží převzal je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

f) Ustanovení uvedená v písmenech b) až e) tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

g) Zákazník nemá právo uplatnit práva z vadného plnění, byly-li tyto vady způsobeny neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.

h) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

i) Společnost DIGEN je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

j) Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u společnosti DIGEN na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost DIGEN obdržela od zákazníka reklamované zboží.

Článek IX. Ochrana osobních údajů

a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů poskytuje zákazníkovi ochranu jeho osobních údajů.

b) Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to zejména svého jména a příjmení, adresy svého bydliště, adresy elektronické pošty, telefonního čísla. (dále jen „osobní údaje“).

c) Společnost DIGEN od zákazníka požaduje jenom ty údaje, které jsou nezbytně nutné k uzavření a realizaci smlouvy.

d) Osobní údaje zákazníka jsou v rozsahu nezbytně nutném předávány provozovateli poštovních služeb, dopravci nebo jiné osobě, a to pouze za účelem realizace dodání zboží.

e) Má se za to, že osobní údaje, které zákazník společnosti DIGEN poskytne, jsou pravdivé a skutečné. V případě jejich změny je zákazník povinen společnost DIGEN o jejich změně informovat.

f) Osobní údaje jsou společností DIGEN zpracovávány po dobu neurčitou.

g) Má se za to, že osobní údaje, které zákazník společnosti DIGEN poskytne, jsou poskytnuty dobrovolně.

Článek X. Dodatečná sdělení

a) Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

b) Společnost DIGEN sděluje, že není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování.

c) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

d) Elektronická adresa určená k vyřizování stížností zákazníků je info@digen.cz. Společnost DIGEN sdělí výsledek vyřízení stížnosti na e-mailovou adresu zákazníka.

e) Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

f) Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

g) Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

h) Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami společnosti DIGEN na e-mailovou adresu zákazníka.

i) Zákazník souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač.

j) Smlouva je společností DIGEN archivována v elektronické podobě a není přístupná.

k) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto obchodních podmínek.

V Praze dne 21. prosince 2017